પબજી લાઈટ ભારતમાં જાન્યુઆરીએ શરૂ થઈ રહી છે.

સોશીયલ મીડીયામાં એવા ઘણા અહેવાલો છે જે સૂચવે છે કે પબજી લાઈટ ભારતમાં 19 જાન્યુઆરીએ શરૂ થઈ રહી છે. જો કે, આ ફક્ત વિવિધ સ્રોતોના…